adventurous /əd"ventʃərəs/ (venturous) /"ventʃərəs/* tính từ- thích phiêu lưu, thích mạo hiểm, phiêu lưu, mạo hiểm- liều lĩnh
Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "adventurous", trong bộ từ điển Từ điển Anh - infokazanlak.comệt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ adventurous, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ adventurous trong bộ từ điển Từ điển Anh - infokazanlak.comệt

1. Adventurous, brave, creative.

Bạn đang xem: Adventurous là gì

( Adventurous, Brave, Creative ) Mạo hiểm, dũng cảm, sáng tạo.

2. The curious, adventurous snake... penetrates deeper... into the cave...

Con rắn tò mò, thích phiêu lưu... thâm nhập vào trong hang... sâu hơn.

3. To the young man, the appeal is adventurous and exciting!

Đối với chàng thanh niên, lời kêu gọi thật phiêu lưu và kỳ thú!

4. So, sounds like you and Mia have quite an adventurous lifestyle.

Có vẻ anh và Mia có cách sống phiêu lưu nhỉ.

5. If you"re Aries with type A blood, you are respectful, silent, and adventurous!

Nếu là sao Bạch Dương, nhóm máu A thì chung tình, kín đáo, kiệm lời, thích mạo hiểm, không chịu thua...

6. They have been likened to the Hasmonaeans and primarily appealed to idealistic, adventurous young men.

Họ được ví như người Hasmonaean và chủ yếu thu hút những thanh niên lý tưởng, mạo hiểm.

7. As balloon technology improved, the sky began to “open” rapidly to the adventurous aeronauts.

Khi kỹ thuật chế tạo khí cầu tiến bộ hơn, bầu trời bắt đầu mở ra nhanh chóng cho những khí cầu gia thích mạo hiểm.

8. Her art making process is adventurous - ranging from mixed media, painting and drawing to digital work.

Quá trình làm nghệ thuật của cô rất đa dạng- từ phương tiện truyền thông hỗn hợp, vẽ và tác phẩm kỹ thuật số.

9. Two Steps from Heaven (2012) — Pet project of Thomas Bergersen, featuring inspiring, emotional, and adventurous music.

Two Steps from Heaven (2012) — Dự án lúc rảnh rỗi (Pet project) của Thomas Bergersen, có tính chất đầy cảm hứng, cảm xúc, và mạo hiểm.

10. Its discovery is linked with the adventurous twin sisters mentioned at the start of this article.

infokazanlak.comệc phát hiện ra bản này gắn liền với hành trình của hai chị em sinh đôi thích mạo hiểm được đề cập nơi đầu bài.

11. Therefore of all the brilliant exploits performed by Scipio this seems to me the most splendid and most adventurous."

Vì vậy mà trong tất cả những kỳ công oai hùng được Scipio tạo ra, cái này dường như đối với tôi là cái huy hoàng nhất và liều lĩnh nhất ".

12. She says vampires also adapt well to many kinds of moinfokazanlak.comes and books : those that are funny , sad , adventurous , scary or for young people .

Cô ấy nói ma cà rồng cũng thích nghi tốt với nhiều thể loại phim và sách : có những con ma cà rồng biết vui , buồn , thích mạo hiểm , rùng rợn hoặc dành cho lứa tuổi thanh thiếu niên .

13. Upon further reflection, it is a brave and daring 4-star effort that deserves to be heard by any fan of adventurous pop music."

Khi suy nghĩ sâu hơn, nó là một nỗ lực 4 sao, dũng cảm và táo bạo mà xứng đáng được bất kỳ fan hâm mộ nhạc pop mạo hiểm nào lắng nghe."

14. In Moby-Dick, an adventurous whaling voyage becomes the vehicle for examining such themes as obsession, the nature of einfokazanlak.coml, and human struggle against the elements.

Trong Moby Dick, một chuyến đi săn cá voi đầy mạo hiểm trở thành phương tiện xem xét những đề tài như sự ám ảnh, thiên nhiên đầy tai ương, và sự tranh đấu của con người chống lại sức mạnh thiên nhiên.

15. The adventurous homeward voyages of the Greek leaders (including the wanderings of Odysseus and Aeneas (the Aeneid), and the murder of Agamemnon) were told in two epics, the Returns (the lost Nostoi) and Homer"s Odyssey.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Swamp Là Gì ? Nghĩa Của Từ Swamp, Từ Swamp Là Gì

Những chuyến hành trình hồi hương của những chỉ huy quân Hy Lạp (bao gồm những chuyến lưu lạc của Odysseus và Aeneas, và sự sát hại Agamemnon) được kể trong hai anh hùng ca, Nostoi (Những cuộc trở về) đã thất lạc và Odýsseia của Hómēros .